STUDIO teatr­ga­le­ria to pra­cow­nia arty­styczna, miej­sce twór­czych poszu­ki­wań pro­wa­dzo­nych przez arty­stów róż­nych dzie­dzin sztuki. W nawią­za­niu do swo­jej awan­gar­do­wej tra­dy­cji, z Wit­ka­cym jako patro­nem, STUDIO jest prze­strzenią wol­nej wypo­wie­dzi, w któ­rej prze­ni­kają się różne dys­cy­pliny: teatr, sztuki wizu­alne, muzyka, film. Zgod­nie z myślą autora teo­rii Czy­stej Formy zapra­szani do współ­pracy twórcy będą mieli tu moż­li­wość pro­wa­dze­nia eks­pe­ry­men­tów este­tycz­nych.

STUDIO nie two­rzy pro­gramu, ale MIEJSCE, w któ­rym można myśleć ina­czej niż w zapro­gra­mo­wa­nej przez poli­ty­ków rze­czy­wi­sto­ści. STUDIO chce tę rze­czy­wi­stość zmie­niać. Punk­tem wyj­ścia jest dla nas pyta­nie o przy­szłość teatru arty­stycz­nego w Pol­sce i w Euro­pie, a kon­kret­nie o to, w jaki spo­sób może on bro­nić swo­jej pozy­cji w obec­nej sytu­acji spo­łecz­nej, eko­no­micz­nej i poli­tycz­nej.

STUDIO to miej­sce otwarte i demo­kra­tyczne. Nie ma tu uprzy­wi­le­jo­wa­nych, wszyst­kich obo­wią­zują te same zasady pracy, a także wol­ność w dobo­rze tema­tów i środ­ków wyrazu. Liczy się kon­cep­cja, a nie kon­wen­cja, part­ner­stwo, a nie gwiaz­dor­stwo. Aktor STUDIO jest świa­do­mym arty­stą, któ­rego rola w spek­ta­klu nie ogra­ni­cza się do bycia ele­mentem insce­ni­za­cji.

Prak­tyczną reali­za­cją idei teatru­ga­le­rii jest pro­jekt sta­łej sce­no­gra­fii na jed­nej ze scen. Sce­no­gra­fia staje się w ten spo­sób auto­no­micz­nym dzie­łem sztuki wysta­wio­nym w prze­strzeni Teatru. W sezo­nie 2016/2017 pro­jekt „Izo­latka”, na sce­nie Mode­la­tor­nia, zre­ali­zo­wali Nico­las Gro­spierre i Olga Mokrzycka-Gro­spierre. 

W 2018 STUDIO zaprosiło do współpracy Daniela Burena, jednego z najwybitniejszych artystów i teoretyków sztuki współczesnej. 9 września, na deskach Dużej Sceny STUDIO odbył się wernisaż Pracy In situ artysty. 


STUDIO The­atre Gal­lery

STUDIO The­atre Gal­lery is a place for inven­tive expe­ri­ments con­duc­ted by arti­sts repre­sen­ting various arti­stic doma­ins. With refe­rence to its avant-garde tra­di­tion and with Sta­ni­sław Ignacy Wit­kie­wicz as its patron, STUDIO will esta­blish a space for free spe­ech where dif­fe­rent disci­pli­nes of art. will inter­pe­ne­trate: the­atre, visual arts, music, film. In accor­dance with the tho­ughts of the The­ory of Pure Form author, the invi­ted arti­sts will have an oppor­tu­nity to carry out aesthe­tic expe­ri­ments.

STUDIO does not esta­blish a pro­gramme, but a PLACE, where one can think dif­fe­rently than in the reality pro­gram­med by poli­ti­cians and adver­ti­se­ment agents. STUDIO aims at chan­ging this reality. The star­ting point for us will be the question con­cer­ning the future of arti­stic the­atre in Poland and Europe and, more pre­ci­sely, how can it defend its posi­tion in cur­rent social, eco­no­mic and poli­ti­cal situ­ation.

STUDIO is an open and demo­cra­tic space with no pri­vi­le­ges. The same prin­ci­ples apply to eve­ry­one. Eve­ry­one is free to cho­ose the topics and arti­stic means. It is the con­cept, not conven­tion that mat­ters. There is no place for star­dom, but for part­ner­ship. The STUDIO actor is a mind­ful artist whose role in the per­for­mance does not limit to being an ele­ment of the sta­ging.

The prac­ti­cal reali­sa­tion of the The­atre Gal­lery idea will be a per­ma­nent set on one of the sta­ges, inau­gu­ra­ted by an art. show. Thus, the stage design will auto­ma­ti­cally become a work of art. exhi­bi­ted in the the­atre space. Seve­ral direc­tors will be wor­king there. In the 2016/2017 season, the "Izolatka" project, on the Modelatornia stage, was realized by Miko­łaj Gro­spierre and Olga Mokrzycka Gro­spierre. 

This season STUDIO has invited Daniel Buren to participate the project. On September the 9th Daniel Buren personally opened his Work In Situ in STUDIO Theatre Gallery.

Aktualności: